INFORMACJE ORGANIZACYJNE:JĘZYK KONFERENCJI

     Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski.


WYDAWNICTWO

     Owocem dyskusji naukowej w ramach naszej konferencji będzie publikacja w Conference Proceedings (publikacja zostanie zgłoszona do oceny Web of Science, publikacja przed terminem Konferencji). Artykuły zgłoszone do ubiegłej edycji Konferencji zostały zaindeksowane w WoS - https://wydawnictwo.puss.pila.pl/?1,conference-proceedings

     W związku z powyższym oczekujemy nadsyłania oryginalnych prac naukowych w języku angielskim o objętości minimum 21 tys. znaków, przygotowanych zgodnie z załączonymi wymogami edytorskimi. Referaty zgłoszone na konferencję zostaną skierowane do publikacji dopiero po pozytywnym przejściu procedury podwójnej recenzji.TERMINY


31 stycznia 2021 r. - zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się pod koniec listopada) (tytuł i główne tezy referatu)

30 czerwca 2021 r. - opłata konferencyjna:
 • 600 zł - obejmująca publikację, pełne wyżywienie i nocleg (Hotel Gromada w Pile), materiały konferencyjne
 • 500 zł - obejmująca publikację, pełne wyżywienie, materiały konferencyjne (brak noclegu)
 • 400 zł – publikacja bez uczestnictwa
29 lutego 2021 r. - tekst referatu przygotowany zgodnie z załączonymi wymogami edytorskimi, wyłącznie w języku angielskim (artykuły zgłoszone po terminie nie trafią do publikacji).

Miejsce Konferencji

21 października (czw) - Hotel Gromada w Pile, Piła, Al. Piastów 15
22 października (pt) - Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, Piła, Podchorążych 10


KONTO KONFERENCJI

67 1090 2590 0000 0001 4703 6532

Santander Bank Polska S.A. - z dopiskiem:

Determinanty Rozwoju Regionalnego


dla płatności z zagranicy
PL 67 1090 2590 0000 0001 4703 6532
SWIFT (BIC code): WBKPPLPP
z dopiskiem DETERMINANTS OF REGIONAL DEVELOPMENT


UWAGA. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji organizatorzy zwracają w całości koszt opłaty konferencyjnej do dnia 10 lipca 2021 r.
Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
Lokalizacja:


   


powrót


Ogólne reguły etyczne postępowania

Zapewniamy że nasi Wydawcy, Redaktorzy jak i Autorzy działają w zgodzie z COPE Code of Conduct w formie przedstawionej na stronie http://publicationethics.org/


Postanowienia ogólne

Wydawca Powinien:

 • Jasno zdefiniować relację pomiędzy wydawcą, redaktorem oraz innymi stronami w kontrakcie
 • Szanować prawo do prywatności (na przykład, uczestników badań, autorów czy w procesie recenzowania)
 • Chronić własność intelektualną i prawa autorskie
 • Wspierać niezależność redakcyjną

Wydawcy powinni współpracować z redaktorami czasopisma aby:

 • Ułożyć zasady i reguły pracy adekwatne i mające na uwadze:
  • Niezależność redakcyjną
  • Etykę badawczą, włączając w to zachowanie tajemnicy, a także szczególne wymagania dotyczące badań na ludziach i zwierzętach
  • Autorstwo
  • Przejrzystość i integralność (na przykład konflikty interesów, finansowanie badań, standardy sprawozdawczości)
  • Proces recenzowania oraz rolę zespołu redakcyjnego wykraczająca poza redakcję czasopisma
  • Odwołania i skargi
 • Przekazywanie reguł pracy czasopisma (na przykład autorom, czytelnikom, recenzentom)
 • Regularnie przeglądać zasady dotyczące dzienników, szczególnie w odniesieniu do nowych zaleceń wydanych przez COPE
 • Przestrzegania Code of Conduct for Editors oraz zasad the COPE Best Practice Guidelines
 • Utrzymanie integralności zapisów akademickich
 • Wspomaganie stron (na przykład instytucji, fundatorom dotacji, organów zarządzających) odpowiedzialnych za rozpatrywanie podejrzeń o nieprawidłowości w badaniach i publikowaniu oraz, w miarę możliwości, ułatwienie rozwiązywania tych spraw
 • Publikację korekt, wyjaśnień i udostęnie możliwości wycofywania artykułów
 • Publikację zawartości w realnych okresach czasowych

Autorzy: Etyka i reguły publikowania

Tekst zgłoszony do publikacji posiada odpowiadający treści tytuł i streszczenie
oraz należy do jednej z trzech kategorii: artykuł badawczy, doniesienia
naukowe lub artykuł przeglądowy. We wstępie autor (autorzy) powinni określić
przedmiot badań. Streszczenie artykułu posiada objętość nie większą niż
200–250 słów, jest jednolitym tekstem bez podtytułów.

Autor (autorzy) są zobowiązani do wskazania źródeł finansowania badań
omawianych w artykule oraz oświadczenia w przypadku współautorstwa
o stopniu zaangażowania współautorów w przygotowywaniu zgłaszanego tekstu
naukowego. Nie dopuszczalne jest zgłaszanie artykułów o większej liczbie
autorów niż 5 oraz wykazywanie osób, które nie uczestniczyły w przygotowaniu
zgłaszanego tekstu naukowego. Autorstwo artykułu nie obejmuje zmian
stylistycznych a merytoryczne. W zgłaszanym tekście nie pominięto żadnego
z autorów. W podziękowaniach autor wymienia wszystkie osoby, które miały
wkład w badania (za ich zgodą), a które nie zostały uznane za współautorów.
Autor jest zobowiązany do podanie wszelkich informacji związanych
z konfliktem interesów.

Korzystanie z cudzych prac dopuszczalne jest tylko w poszanowaniu zasad
prawa autorskiego.

Dane na których artykuł został oparty zostały zgromadzone w sposób rzetelny
a autorzy zobowiązują się do przechowywania i udostępniania danych
źródłowych stosowanych w artykule przez okres 5 lat od opublikowania artykułu.
Autor zgłasza do publikacji tekst oryginalny, wcześniej nie publikowany
a w trakcie procesu redakcyjnego nie może być przekazany do publikowania
w innym czasopiśmie.

Autorzy nie stosują argumentów poddających krytyce inne prace oraz
przestrzegają zasad określonych przez czasopismo w tym dotyczących struktury
tekstu oraz tworzenia bibliografii.

Tekst zgłaszany do publikacji powinien być przygotowany w sposób zrozumiały,
powinno unikać się terminów rzadko używanych, zawiera wszystkie
dane umożliwiające zrozumienie tekstu oraz informacje o wszelkich ograniczeniach
związanych z własnością przemysłową. Ponadto autorzy unikają
powoływania się na prace o ograniczonym zasięgu.

Artykuły zgłaszane do publikacji są poddawane sprawdzaniu systemami
antyplagiatowymi.

W przypadku podejrzenia autora (autorów) o nierzetelność w zgłaszanym
tekście w pierwszej kolejności o wyjaśnienia zostanie poproszony autor (autorzy).
Działanie takie ma na celu stwierdzenie czy zarzut nierzetelności jest uprawniony.
W przypadku wykrycia nierzetelności w postępowaniu autora, w szczególności
plagiatu, opublikowany artykuł zostanie usunięty z wersji elektronicznej
czasopisma a na jego miejscu zostanie opublikowana szczegółowa informacja
o rodzaju nierzetelności. Ponadto przewiduje się skierowania sprawy na drogę
przewidzianą w takich przypadkach przez prawo.

Wszelkie przejawy działań określanych terminami „ghostwriting”, „guest
authorship” są traktowane przez redakcję jako przejaw nierzetelności naukowej,
w związku z tym wykryte przypadki takich działań będą wiązały się z ich
ujawnieniem oraz powiadomieniem odpowiednich organów.

Proces recenzji:

Celem jest zachowanie i dostarczanie najwyższych standardów recenzowania. Gdy Twoja publikacja zostanie przydzielona do odpowiedniej sekcji przez redaktora zostanie poddana procedurze podwójnej ślepej recenzji przez niezależnych, anonimowych ekspertów.

Recenzenci

Recenzent jest zobowiązany każdorazowo, przed podjęciem się procesu
recenzowania do zapoznania się z aktualną polityką czasopisma.

Recenzent podejmuje się oceny tekstów, do oceny których posiada wiedzę,
kompetencje oraz doświadczenie. Ponadto zobowiązuje się do nie przyjmowania
do recenzji artykułów opartych o badania podobne do tych, które aktualnie
są przedmiotem jego zainteresowań badawczych.

Recenzenci oświadczają, że nie jest im znana tożsamość autora artykułu. Jeżeli
pomimo otrzymania do recenzji artykułu nie pozwalającego na jednoznaczne
stwierdzenie autorstwa artykułu recenzent potrafi rozpoznać autora artykułu
jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu redaktorowi naczelnemu czasopisma,
w takim przypadku artykuł zostanie skierowany do innego recenzenta.
Recenzja jest przygotowana w sposób czytelny, merytoryczny i obiektywny
oraz zakończona jest jednoznaczną rekomendacją.

Recenzent zobowiązuje się do nie wykorzystywania powierzonych mi do
recenzji tekstów. Zobowiązuje się do przygotowania recenzji w wyznaczonym
terminie oraz do informowania redakcji o opóźnieniach występujących
w procesie recenzowania.

Nie dopuszczalne jest kontaktowanie się recenzenta z autorami artykułów
bez pośrednictwa redakcji.

Procedura recenzowania:

 1. Każda publikacja zgłoszona na potrzeby Konferencji poddana jest recenzji dokonywanej przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.
 2. Autor (autorzy) publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double- blind review proces).
 3. Jeżeli recenzent zna tożsamość autora zobowiązany jest do podpisania deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (związek małżeński, pokrewieństwo do drugiego stopnia), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
 4. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Formularz recenzji

RECENZJA  ARTYKUŁU

Oświadczam, że [zaznacz właściwe]:

    Nie znam tożsamości Autora recenzowanego artykułu

    Znam tożsamość Autora, ale nie występuje konflikt interesów za który
    uznaje się:
        RR bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne,
        konflikt)
        RR relacje podległości zawodowej
        RR bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat


Tytuł: …...................………………………………………………………………………………....…….

I. O cena problematyki (sposób sformułowania problemu badawczego,
problem badawczy na tle dotychczasowego dorobku nauki, innowacyjność,
aktualność – co najmniej w 5 zdaniach, nie więcej jednak niż w 10 zdaniach)

[miejsce na tekst]

Liczba punktów 0–20 [wartość]

II. O cena metody (układ artykułu, terminologia, zastosowane metody badawcze,
wykorzystanie literatury przedmiotu – co najmniej w 5 zdaniach,
nie więcej jednak niż w 10 zdaniach)

[miejsce na tekst]

Liczba punktów 0–20 [wartość]

III. Ocena zawartości merytorycznej (stopień realizacji założonego celu badawczego,
oryginalność wyników badań naukowych, znaczenie dla nauki
i praktyki – co najmniej w 5 zdaniach, nie więcej jednak niż w 10 zdaniach)

[miejsce na tekst]

Liczba punktów 0–50 [wartość]

IV. Ocena formalna opracowania (styl językowy, strona techniczna artykułu
– co najmniej w 5 zdaniach, nie więcej jednak niż w 10 zdaniach)

[miejsce na tekst]

Liczba punktów 0–10 [wartość]

Łączna liczba punktów [wartość]

V. Ostateczna konkluzja recenzji

        Artykuł może być opublikowany
        Artykuł nie nadaje się do opublikowania
        Artykuł może być opublikowany po uwzględnieniu przedstawionych
        poniżej uwag

Sugerowane zmiany i poprawki

[miejsce na tekst]


................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, tytuł (stopień naukowy)

Adres ...................................................................................................................................................
Tel. .................................................................
e-mail ...........................................................

.........................................................................
Podpis recenzenta

Redaktorzy

Redaktor naczelny czasopisma sprawdza zwięzłość i informatywność
tytułu, abstraktu oraz tekstu artykułu. W tekstach zgłoszonych do publikacji
szczególną uwagę zwraca się na stosowanie konwencjonalnych symboli, skrótów,
ujednoliconego opisu bibliograficznego. Ponadto redaktor sprawdza czy
autor artykułu określił jego typ.

Redaktorzy nie będą blokować negatywnych wyników badań pod warunkiem
przygotowania artykułu z takimi badaniami w sposób określony przez
redakcję dla wszystkich publikowanych artykułów. W przypadku artykułów
krytycznych dopuszcza się publikowanie merytorycznej polemiki na temat
zamieszczonego artykułu.

Redaktorzy czasopisma zobowiązani są do ujawnienia w formie pisemnej
wszelkich powiązań z autorami zgłoszonych do publikacji artykułów. W przypadku
zgłoszenia takich powiązań, redaktorzy nie uczestniczą w procesie
redakcyjnym autorów w jakimkolwiek stopniu powiązanych z redaktorami
czasopisma. W szczególności należy zwrócić uwagę na powiązania rodzinne,
służbowe oraz towarzyskie.

Nowi redaktorzy czasopisma zapoznawani są z zasadami etycznymi
obowiązującymi w czasopiśmie, w szczególności z zasadami postępowania
w przypadku wykrycia działań nieetycznych.

Redaktor zapewnia właściwy dobór recenzentów do oceny tekstów naukowych
oraz dokłada wszelkiej staranności do zapewnienia prawidłowego przebiegu
procesu recenzowania. W szczególności zwraca się uwagę na to czy
recenzja jest przygotowania terminowo oraz merytorycznie.

Decyzje redaktora naczelnego są niezależne od wydawnictwa, które jest
jednocześnie podmiotem finansującym czasopismo.

 

Zapewniamy, że nasi redaktorzy zaznajomili się z COPE Code of Conduct oraz Best
Practice Guidelines for Journal Editors , które są dostępne tutaj.

ORGANIZATORZY:


--->