powrót

CEL KONFERENCJI


    Głównym celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących na determinanty rozwoju zrównoważonego z perspektywy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Podczas konferencji analizie poddany zostanie proces rozwoju zrównoważonego w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, przyjmując różne perspektywy badawcze - lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich oraz wyzwań gospodarki opartej na wiedzy.TEMATYKA KONFERENCJI


     Proponujemy dyskusję wokół następujących problemów:

  • Rozwój zrównoważony w regionie, w Polsce i w Unii Europejskiej – przepływy i współzależności

  • Polityki Unii Europejskiej na rzecz rozwoju zrównoważonego – efekty i perspektywy

  • Rozwój gospodarczy a zasoby środowiskowe na obszarach wiejskich

  • Kształtowanie się nowoczesnego rynku pracy i kapitału ludzkiego

  • Ekonomika edukacji

  • MŚP a rozwój zrównoważony regionów w Polsce i w UE

  • Zrównoważony rozwój samorządowych przestrzeni regionalnych

  • Paradygmat zrównoważonego rozwoju i jego ewolucja.
ORGANIZATORZY:


--->